نام و نام خانوادگی: شاهین شرفیان

نام پدر: شجاع اله

سمت: بازرس

شماره تلفن انتقادات: 44049411-021