بازرسین کارت بازرگانی

محمد صادق ناجی

نام و نام خانوادگی: محمدصادق ناجی

نام پدر: مهدی

سمت: بازرس

شماره تلفن انتقادات: 91305161-021