در این مطلب در رابطه با نحوه اخذ کارت عضورت در اتاق بازرگانی و مزایای آن توضیح داده شده است در صورت نیاز به اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی ایران فرم مشاوره پایین صفحه را یرای ما ارسال نمایید.

نحوه اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی تهران

آیین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/7/1شورای عالی نظارت بر اتاق ایران
در اجرای مفاد بند الف و تبصره 2ماده 9قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب 15اسفند ماه 1369 و اطلاعیه مهم مصوب 15آذر ماه 1373آن، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و موارد تعلیق یا لغو عضویت را به شرح زیر در جلسه مورخ 1374/7/1تصویب نمود.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

1- اصل فرم منشور عضویت امضاء شده توسط مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره .
2- اصل کارت ملی مدیرعامل(در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی ارائه کپی شناسنامه از
تمامی صفحات الزامی میباشد)
3- اسکن و بارگذاری عکس (تمام رخ ، ساده ، رنگی و با پشت زمینه سفید)
4- اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان .
تبصره : متقاضیانی که سن آنان 50سال تمام باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند .
5- جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و یا سایر مدارکی که فعال اقتصادی بودن متقاضیان را تایید می نماید.

1- شرایط عضویت

اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته به این نوع فعالیتها اشتغال دارند،
می توانند با رعایت شرایط زیر به عضویت اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن درآیند
.

1/1- اشخاص حقیقی

1/1/1- داشتن حداقل 23سال شمسی.
1/1/2- داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان مشمول.
1/1/3- ارائه مدارکی از قبیل مجوز تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب به عنوان دلیل اشتغال به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدمات وابسته، یا ارائه مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه های مزبور.
1/1/4- تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط دو تن از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با 3سال سابقه یا تأیید 2نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق ذیربط.
1/1/5- امضاء تعهد نامه موضوع ماده 2آیین نامه.
1/1/6- گواهی نداشتن سوء پیشینه.
1/1/7- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
1/1/8- داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته و ارائه تغییرات بعدی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
1/1/9- دو قطعه عکس تمام رخ 6*4جدید.
1/1/10- تصویر شناسنامه.
1/1/11- پرداخت حق عضویت.

1/2- اشخاص حقوقی

1/2/1- کارت عضویت اشخاص حقوقی که در زمینه موضوع فعالیت اتاق به امور اقتصادی اشتغال دارند، بنا به درخواست متقاضی به نام مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره صادر خواهد شد.
1/2/2- گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای 1/1/2 ،1/1/1و 1/1/6باشد و تعهدنامه موضوع ماده 2آیین نامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضاء نماید.
1/2/3- گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط.
1/2/4- دو قطعه عکس تمام رخ 6*4گیرنده کارت.
1/2/5- تصویر شناسنامه گیرنده کارت.
1/2/6- تصویر مدرک تأسیس و آخرین تغییرات به شرح اعلان مندرج در روزنامه رسمی.
1/2/7- پرداخت حق عضویت.
تبصره1: اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند. مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
تبصره2: اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

کارت عضویت اتاق بازرگانی

کارت عضویت اتاق بازرگانی

2- تعهدنامه

کلیه متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند متن تعهدنامه زیر که غالبا به صورت فرم به نام تعهدنامه عضویت اتاق بازرگانی می باشد را امضاء نمایند.


بسمه تعالی
تعهدنامه عضویت در اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران اینجانب ……………. (شخص حقیقی یا حقوقی) متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ………………
بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم
1- شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با
آن را دارا هستم.
2- در اشتغال به فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمانها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر پایبند خواهم بود.
3- در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب
بوجود آید، نهایت کوشش را خواهم نمود
.
4- از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود.
5- مساعی خود را برای تقویت جایگاه اتاق و مشارکت در بهبود و پیشبرد امور آن بکار خواهم بست.
6- در صورت تخلف از مفاد این تعهدنامه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه میشود خواهد داشت و پیامدهای آن را می پذیرم.

امضاء و مهر

 

ماده 3- تعداد و مدت اعتبار کارت عضویت اتاق بازرگانی

3/1- هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت اتاق بازرگانی داشته باشد، مگر در مواردی که شخص حقیقی
علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید
.
کارتهایی که طبق تبصره 1ماده 1برای شعبات اشخاص حقوقی صادر می گردد، تضاعف کارت تلقی می شود.
3/2- مدت اعتبار کارت عضویت 1سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید خواهد بود.
ماده 4 تعلیق و لغو عضویت
عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن با وقوع شرایط زیر بسته به مورد به حال تعلیق در
می آید و یا لغو می گردد
.
1- تصمیمات مراجع قضائی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن.
2- سلب یکی از شرایط عضویت.
3- نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده 2آیین نامه و ارتکاب با تخلفات مغایر شئونات و اخلاق تجاری.
تبصره1: رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد 2و 3فوق با کمیسیون موضوع ماده 5این آیین نامه خواهد بود.
تبصره2: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن موظفند که تصمیمات موضوع بند 1اجرا و مراتب را به اتاق ایران اعلام نمایند.

مطالب این دسته را نیز بخوانید    مشاوره ثبت برند تجاری