الماس داران پارسه خاورمیانه

۰۲۱-۹۱۳۰۵۱۶۱

B B

ائین نامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

در اجرای مفاد بند الف و تبصره ٢ ماده ٩ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹ و اطلاعیه مهم مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۷۳ آن،شورای عالی نظارت بر اتاق ایران نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و موارد تعلیق یا لغو عضویت را به شرح زیر در جلسه مورخ۱۳۷۴/٧/١ تصویب نمود.

membership card

١-هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیش از یک کارت عضویت داشته باشد، مگر در مواردی که شخص حقیقی علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده یک شخصیت حقوقی نیز به عضویت اتاق درآید.
٢-کارت هایی که طبق تبصره ١ ماده ١ برای شعبات اشخاص حقوقی صادر می گردد،تضاعف کارت تلقی می شود.
٣-مدت اعتبار کارت عضویت از ١ تا ۵ سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت،قابل تمدید خواهد بود.

١-ارائه مدارک هویتی مدیر عامل(شناسنامه و کارت ملی)

٢-ارائه گواهی عدم سوء پیشنه از سامانه عدل ایران

٣-ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

۴-ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر

۵-ارائه عکس پرسنلی با پس زمینه سفید

۶-تکمیل و امضا تعهد نامه عضویت اتاق بازرگانی

٧-پرداخت حق عضویت در اتاق بازرگانی که سالیانه باید پرداخت شود.

(مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت ورود به اتاق و به ازای هر سال مبلغ ۲۵ میلیون ریال باید پرداخت شود. پرداخت حق عضویت اتاق،بستگی به تعداد سال های عضویت دارد.)

٨-اخذ اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری و دفاتر پلمپ مربوط به سال جاری

٩-تایید تعهدنامه های اتاق بازرگانی

١-مدارک هویتی هیئت مدیره و مدیرعامل(شناسنامه و کارت ملی)

٢-اگهی تاسیس شرکت، اساسنامه،آگهی تغییرات

٣-ارائه گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل

۴-ارائه مدرک تحصیلی حداقل دیپلم

۵-ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر

۶-ارائه عکس پرسنلی با پس زمینه سفید

٧-تکمیل و امضا تعهد نامه عضویت اتاق بازرگانی

٨پرداخت حق عضویت در اتاق بازرگانی که سالیانه باید پرداخت شود.

(مبلغ ۱۰ میلیون ریال بابت ورود به اتاق و به ازای هر سال مبلغ ۲۵ میلیون ریال باید پرداخت شود. پرداخت حق عضویت اتاق،بستگی به تعداد سال های عضویت دارد.)

٩-اخذ اظهارنامه ثبت دفاتر تجاری و دفاتر پلمپ مربوط به سال جاری

عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن با وقوع شرایط زیر بسته به مورد به حال تعلیق در می آید و یا لغو می گردد.

١-تصمیمات مراجع قضائی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن.
٢-سلب یکی از شرایط عضویت.
٣-نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده ٢ آئین نامه و ارتکاب با تخلفات مغایر شئونات و اخلاق تجاری.

تبصره ١- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد ٢ و ٣ فوق با کمیسیون موضوع ماده ۵ این آئین نامه خواهد بود.
تبصره ٢- اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن موظفند که تصمیمات موضوع بند ١ اجرا و مراتب را به اتاق ایران اعلام نمایند.

تبصره ها

تبصره ١– کلیه متقاضیان عضویت یا تمدید کارت عضویت در اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران موظفند تعهدنامه مربوط به اتاق بازرگانی را امضا نمایند.

تبصره ٢- اشخاص حقوقی که در شهرستان ها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه مربوط درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند.

مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
تبصره ٣- اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز قانونی برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند،به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

tip 1

موارد پیش بینی شده در ماده ۴ و شکایاتی که علیه اعضاء اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن در زمینه ارتکاب تزویر و دسیسه در معاملات،پیمان شکنی،رقابت مکارانه، نقض عرف و آداب داد و ستد و پایمالی اخلاق تجاری مطرح می گردد،در کمیسیون ویژه ای به شرح آتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تخلفات و شکایات مربوط به اعضاء نخست در یک هیأت ۳۳ نفره داوری متشکل از داوران منتخب طرفین اختلاف و داور منصوب هیأت رئیسه اتاق مربوط مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد و در صورت عدم موافقت طرفین اختلاف با تشکیل هیئت داوری و یا بی نتیجه ماندن رسیدگی داوری، پرونده تخلف یا شکایت برای رسیدگی به کمیسیون ارسال می گردد.

کمیسیون از ۲۲ نفر اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران به انتخاب هیئت رئیسه اتاق ایران، دبیر کل اتاق ایران،یکی از اعضاء هیئت رئیسه اتاق شهرستان مربوط و سرپرست امور حقوقی اتاق ایران تشکیل می شود.
کمیسیون در نخست جلسه خود نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس کمیسیون برای یک دوره تصدی شش ماهه اقدام خواهد نمود تمدید این دوره بلامانع است.

چنانچه عضو متهم به ارتکاب تخلف تبرئه نگردد، تصمیمات کمیسیون می تواند به تناسب تخلف انجام شده شامل اخطار و توبیخ کتبی،محرومیت از تمام یا برخی از خدمات اتاق، تعلیق یا لغو عضویت باشد.

با لغو عضویت در اتاق چنانچه عضو خاطی کارت بازرگانی داشته باشد، نسبت به ابطال کارت وی اقدام لازم بعمل آمده و مراتب جهت تأیید به آگاهی وزارت بازرگانی خواهد رسید تلاش مؤثر عضو خاطی در جهت جبران خسارات زیان دیده و کسب رضایت او، می تواند از موجبات لغو یا تخفیف تصمیمات کمیسیون باشد.

دبیر کل اتاق ایران گزارش وقوع تخلف و یا شکایات رسیده را که از طریق اتاق شهرستان مربوط به وی اعلام می گردد، بررسی می نماید و بدواً در صدد حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف بر می آید.

چنانچه تلاش او در مدت معقول بی نتیجه بماند،پرونده تخلف یا شکایت را تشکیل و موضوع را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اطلاع کمیسیون می رساند.

١-سرپرست امور حقوقی اتاق صورتجلسه مذاکرات و تصمیمات کمیسیون را تحریر می نماید و آنرا به امضاء حاضران در جلسه می رساند. متعاقباً بر اساس مفاد صورتجلسه،متن ماشین شده تصمیم تهیه می گردد و جهت ابلاغ و اقدام به امضاء دبیر کل اتاق می رسد.

٢-تصمیمات با اکثریت آراء اعضاء کمیسیون اتخاذ می گردد.به هر حال اعتبار هر تصمیم به وجود رأی حداقل یکی از اعضاء هیئت رئیسه اتاق ایران که در کمیسیون عضویت دارد منوط خواهد بود.

٣-حق رأی عضو کمیسیون،قابل تفویض به اعضاء دیگر نیست.

۴-تصمیمات کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است.

۵-کمیسیون از عضو متهم به ارتکاب تخلف و همچنین شاکی و شهود و مطلعین برای حضور در جلسه رسیدگی جهت استماع اظهارات آنان و اخذ توضیح دعوت می کند. چنانچه هر یک از اصحاب دعوی یا شهود و مطلعین به هر دلیل حضور نیابند، کمیسیون می تواند لدی الاقتضاء بر پایه مدارک و دلایل موجود تصمیم گیری نماید.

دبیرخانه و تشکیل جلسات

دبیرخانه کمیسیون در محل امور حقوقی اتاق ایران مستقر است و جلسات رسیدگی بنا به دعوت رئیس کمیسیون و یا دبیر کل تشکیل می گردد.

tip 2