اطلاعیه های مهم مالیاتی

اطلاعیه های مهم مالیاتی

اطلاعیه های مهم مالیاتی

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول
رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 01 / 01 / 1402
موضوع : تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان
نظر به آنکه براساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،
سایراشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ،از تاریخ
1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان
خواهند بود، موارد زیر درباره تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان اعام می گردد:
-1 به کلیه مؤدیانی که در سامانه ثبت نام الکترونیکی به نشانی https://my.tax.gov.ir ثبت نام داشته و ثبت نام
آنها بر اساس معیارهای تعیین شده از نظر سازمان امور مالیاتی کشور تکمیل شده محسوب شود، در سامانه مؤدیان
کارپوشه تخصیص داده شده است.
2 -مودیان برای ورود به کارپوشه می توانند از طریق نشانی https://my.tax.gov.ir وارد سامانه مؤدیان شده و متعاقبا
با درج نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه احراز هویت، از طریق سیستم احراز هویت سازمان امور مالیاتی، وارد
کارپوشه اختصاصی خود شوند. کلیه اشخاص حقوقی می توانند از شناسه ملی به عنوان نام کاربری استفاده نمایند.
-3 پس از انتخاب پرونده مالیاتی، در بخش عضویت کارپوشه امکان تکمیل اطلاعات و دریافت شناسه یکتای حافظه
مالیاتی ایجاد گردیده است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی دریافت شده به عنوان بخشی از شاره منحر بفرد
مالیاتی صورتحساب، در کلیه صورتحسابهای فروش صادره درج خواهد گردید جزئیات و توضیحات بیشر در قالب سند
“سند راهنای پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان در بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان” و از طریق نشانی
intamedia.ir ،بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط،
در دسرس می باشد.

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول
رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 01 / 01 / 1402
موضوع: شماره منحصر بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی)شماره مالیاتی(
نظر به آنکه براساس لایحه دوفوریتی الحاق 5 تبره به ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان،
سایراشخاص حقوقی بجز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 ،از تاریخ
1402/01/01 مکلف به رعایت مقررات قانون یاد شده و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان
خواهند بود، موارد زیر درباره شاره منحر بفرد مالیاتی صورتحساب )شاره مالیاتی( اعام می گردد :
شاره مالیاتی: شارهای است یکتا در سامانه مودیان که به ازای هر صورتحساب تولید و به صورت منحر به فرد به
آن صورتحساب تخصیص داده می شود. ساختار شاره مالیاتی از چهار مولفه با طول ثابت تشکیل شده است، طول
شاره مالیاتی 22 کاراکر و به صورت ثابت میباشد.
یک رقم کنترلی سریال داخلی صورتحساب حافظه مالیاتی به صورت Hex با طول ثابت 10 رقم تاریخ ثبت صورتحساب
درحافظه مالیاتی به صورت Hex با طول ثابت 5 شناسه یکتای حافظه مالیاتی با طول ثابت 6 کاراکتر
جزئیات و توضیحات بیشر در قالب سند “قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شاره منحر به فرد مالیاتی” و از
طریق نشانی intamedia.ir ،بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم
افزارهای مرتبط، در دسرس می باشد.

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های
فروشگاهی و سامانه مودیان از ابتدای سال 1402
سازمان امور مالیاتی کشور طی اطلاعیه ای، نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مودیان مالیاتی اشخاص
حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 01 / 01 / 1402 را اعام کرد.
در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان کلیه مودیانی که دارای کارپوشه می باشند، جهت
صدور صورتحساب نیاز به دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خواهند داشت. دریافت شناسه یکتای حافظه
مالیاتی دارای مراحل متعددی می باشد که مهم ترین بخش آن تعیین روش ارسال اطلاعات صورتحساب می باشد
در بخش “عضویت” و سپس انتخاب گزینه “شرکت معتمد سامانه های دولتی” در کارپوشه، رو شهایی به شرح ذیل
در نظر گرفته شده و برای مودیان قابل انتخاب می باشد:
• ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق مستقیم توسط شخص مودی
در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور و ارسال
اطلاعات صورتحساب الکترونیکی اقدام می نماید.
• ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید شرکت معتمد
در این روش شرکت معتمد اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مؤدی را دریافت و با استفاده از کلید خصوصی و
زیرساخت های خود اقدام به صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی می نماید. مسئولیت صدور و ارسال صورتحساب
الکترونیکی با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی خواهد بود.
• ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق شرکت معتمد نوع ۱ با کلید مؤدی
در این روش، مؤدی نسبت به امضا صورتحساب الکترونیکی با استفاده از کلید خصوصی خود و صدور صورتحساب
الکترونیکی اقدام می نماید. مسئولیت صدور صورتحساب الکترونیکی با مؤدی و مسئولیت ارسال اطلاعات
صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان با شرکت معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی می باشد.
• ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه های دولتی
در این روش، مؤدی در کارپوشه خود ارسال اطلاعات به سامانه مؤدیان را “سامانه های دولتی” انتخاب می نماید.
در این حالت، امکان ارسال اطلاعات از سامانه های دولتی امکان پذیر خواهد شد. مسئولیت صدور و ارسال
صورتحساب الکترونیکی با مؤدی است.
قواعد مربوط به انتخاب شرکت معتمد در کارپوشه توسط مؤدی
• مؤدی می تواند یک یا چند شرکت معتمد نوع ۱ داشته باشد اما هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی فقط باید
توسط یک شرکت معتمد پشتیبانی شود.
• مؤدی می تواند فقط یک شرکت معتمد نوع ۲ و ۳ داشته باشد.
• مؤدیان می توانند برای هر شناسه یکتای حافظه مالیاتی رو شهای متفاوت ارسال صورتحساب را در یک پرونده
مالیاتی کارپوشه انتخاب نمایند. لازم به ذکر است؛ انتخاب دو روش ارسال برای یک شناسه یکتای حافظه مالیاتی
به صورت هم زمان امکان پذیر نیست.

نحو هی دریافت شناس هی کالا و خدمات
نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1400 از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور
صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود و با توجه به لزوم درج شناسه کالا/ خدمت در
صورتحساب های الکترونیکی مودیان، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار اعام می گردد:
• جهت صدور صورتحساب الکترونیکی ضرورت دارد شناسه کالا یا خدمت که عددی 13 رقمی می باشد، به تفکیک
هر ردیف صورتحساب مربوط به هر کالا یا خدمت درج گردد.
• شناسه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می شود. راهنای دریافت شناسه کالا و خدمات در درگاه
سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان بارگذاری شده
است.
• کلیه مودیان می توانند جهت دریافت لیست شناسه کالا و خدمات موجود، به نشانی stuffid.tax.gov.ir مراجعه
نموده و نسبت به دریافت فهرست مذکور حسب نیازمندی های خود اقدام نمایند. وضعیت شمولیت ارزش افزوده و
ضرایب مالیاتی مرتبط در نشانی فوق برای هر کالا و خدمت درج گردیده است.
• بر اساس ساختار شناسه کالا و خدمات هر گروه کالایی یا خدمات، دارای یک شناسه عمومی و ذیل آن شناسه
های اختصاصی می باشد. در حال حاضر مودیان می توانند در صورت عدم وجود شناسه اختصاصی کالا/خدمت، از
شناسه عمومی کالا/خدمت استفاده نمایند.
قواعد مربوط به شناسه کالا/ خدمت در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی ،Intamedia.ir
بخش پایانه ¬های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسرس
می باشد.

انواع صورتحساب الکترونیکی
نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1400 از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور
صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند:
حسب اصلاحیه مواد ) 1(، ) 2(، ) 7( و ) 8( آیین نامه اجرائی موضوع ماده ) 95 ( قانون مالیات های مستقیم شاره
8840 مورخ 22/ 01 / 1401 ، انواع صورتحساب الکترونیکی که در سامانه مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت،
برح ذیل می باشد:
1. صورتحساب الکترونیکی نوع اول: در این نوع صورتحساب اطلاعات کامل خریدار و فروشنده ثبت می گردد. این
اطلاعات شامل : نوع فروش، نوع خریدار، تاریخ و زمان صدور صورتحساب، اطلاعات هویتی خریدار و فروشنده،
مشخصات کالا یا خدمت می باشد.
نوع فروش شامل مواردی از قبیل: بورس کالا، بورس انرژی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، حق العمل کاری،
پیمانکاری داخلی، صادراتی و نظیرآن، انواع معامات طا، جواهر و پلاتین، قبوض خدماتی، بلیط هواپیا و بارنامه
می باشد.
با توجه به اینکه در این نوع صورتحساب الکترونیکی اطلاعات هویتی خریدار درج می شود، در صورتیکه شاره
اقتصادی ) در خصوص اشخاص حقیقی شاره اقتصادی دریافتی از درگاه سازمان امور مالیاتی کشور و درخصوص
اشخاص حقوقی شناسه ملی( درج شده جهت خریدار در سامانه مودیان دارای کارپوشه باشد، صورتحساب مذکور
پس از ارسال توسط فروشنده و اعتبارسنجی و پذیرش توسط سامانه مودیان، در کارپوشه خریدار درج گردیده و در
صورت تایید خریدار به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار محسوب خواهد گردید.
2. صورتحساب الکترونیکی نوع دوم: این صورتحساب است با اطلاعات کامل فروشنده و اطلاعات کامل کالا / خدمت
و بدون اطلاعات خریدار است. از بابت این صورت حساب اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب نمی باشد.
3. صورتحساب الکترونیکی نوع سوم: این نوع از صورتحساب الکترونیکی، هان رسید پرداخت وجه صادره از
دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه الکترونیکی پرداخت که حسب مقررات اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به
عنوان پایانه فروشگاهی فروشنده)مودی( پذیرفته می شوند،می باشد. در این نوع از صورتحساب های الکترونیکی
صرفا مبلغ پرداختی و مشخصات پذیرنده )شاره سوئیچ، شاره پذیرنده، شاره پایانه( ، شاره پیگیری، تاریخ و
زمان پرداخت و حداقل مشخصات فروشنده وجود داشته و از بابت آن اعتبار مالیاتی برای خریدار قابل احتساب
نمی باشد.
4. صورتحساب غیر الکترونیکی: این نوع صورتحساب برای اشخاصی است که حسب مقررات و مهلت های قانونی
مربوط امکان صدور صورتحساب غیر الکترونیکی را دارند، موضوعیت داشته و اقام آن شامل کلیه اقام صورتحساب
الکترونیکی است به استثنای اقام اطلاعاتی که از طریق سامانه مودیان نظیر: شاره منحر به فرد مالیاتی به
صورتحساب اضافه می شود.
قواعد مربوط به انواع صورتحساب در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی ،Intamedia.ir
بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای مرتبط، در دسرس
می باشد

انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی
نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1400 از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور
صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند:
جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ) 95 ( قانون مالیات های
مستقیم، بر اساس معامات و فعالیت های مختلف و متناسب با نوع کسب و کار مودیان، الگوهایی برای انواع
صورتحساب الکترونیکی مشخص شده است. هر الگوی صورتحساب الکترونیکی دارای برخی اقام اختصاصی و
برخی اقام مشرک با سایر الگوها می باشد. این اقام مختص صورتحساب الکترونیکی بوده و اقام دیگری را شامل
نمی شود. الگوهای مختلف برح ذیل اعام می گردد:
الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع اول:
• الگوی اول )فروش کالا و خدمات(
• الگوی دوم ) فروش ارز( : این الگو صرفا توسط صرافی ها مورد استفاده قرار می گیرد.
• الگوی سوم ) صورتحساب طا، جواهر و پلاتین(: این الگو صرفا توسط فروشندگان طا مورد استفاده قرار می
گیرد.
• الگوی چهارم ) قرارداد پیمانکاری(
• الگوی پنجم ) قبوض خدماتی(
• الگوی ششم ) بلیط هواپیما(
• الگوی هفتم ) صادرات(
الگوهای صورتحساب الکترونیکی نوع دوم:
• الگوی اول )فروش کالا و خدمات(
• الگوی دوم ) صورتحساب طا، جواهر و پلاتین(: این الگو صرفا توسط فروشندگان طا مورد استفاده قرار می
گیرد.
الگوی صورتحساب الکترونیکی نوع سوم:
• رسید یا گزارش الکترونیکی دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی دارای شماره منحصر بفرد مالیاتی
جزئیات هر یک از این الگوها از جمله اقام اطلاعاتی هر الگو ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی
در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایانه ¬های فروشگاهی و سامانه
مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسرس می باشد.

صورتحساب الکترونیکی
نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1400 از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور
صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور صورتحساب
الکترونیکی قلم اطلاعاتی با عنوان “موضوع صورتحساب الکترونیکی” در نظر گرفته شده است که شامل موارد ذیل
می باشد:
صورتحساب الکترونیکی اصلی فروش:
اولین صورتحساب الکترونیکی است که با انجام هر معامله صادر و به سامانه مودیان ارسال می شود.
صورتحساب الکترونیکی اصلاحی:
چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی نیاز به اصاح اقام اطلاعاتی صورتحساب به غیر از اقام اطلاعاتی اصلی
مربوط به خریدار شامل: شاره اقتصادی، شناسه ملی/شاره ملی/شناسه مشارکت مدنی/کد فراگیر اتباع غیر ایرانی
خریدار وهم چنین اطلاعات مربوط به قلم کالا/خدمت شامل: شناسه کالا/خدمت باشد، صادر کننده صورتحساب
الکترونیکی می بایست صورتحساب جدید که حاوی شاره منحر بفرد مالیاتی صورتحساب مرجع است را صادر
و به سامانه مودیان ارسال نماید. در صورتحساب اصلاحی، کلیه اطلاعات صورتحساب الکترونیکی مرجع به همراه
اصلاحات آن درج می گردد. این صورتحساب در صورتی که از نوع اول باشد، همانند صورتحساب اصلی نیازمند تایید
خریدار بوده و در غیر اینصورت نیازی به تایید ندارد.
صورتحساب الکترونیکی ابطالی :
چنانچه پس از صدور صورتحساب اصلی فروش یا صورتحساب اصلاحی، اقام اطلاعاتی اصلی مربوط به خریدارشامل:
شاره اقتصادی و هم چنین شناسه کالا/خدمت و تاریخ صدور صورتحساب تغییر یابد و بر اساس اسناد و مدارک
مثبته عدم تحقق معامله احراز گردد، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی ابطالی حاوی شاره منحصر
بفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی مرجع و ارسال آن به سامانه مودیان اقدام می نماید. سپس صورتحساب
الکترونیکی مرجع در سامانه مودیان، ابطالی محسوب می گردد.
پس از ابطال صورتحساب الکترونیکی، امکان صدور صورتحساب الکترونیکی اصلاحی برای آن صورتحساب وجود
ندارد. شرط ابطال صورتحساب الکترونیکی، عدم بهره برداری از آن در امور تجاری و پرونده مالیاتی است.
صورتحساب الکترونیکی برگشت از فروش :
چنانچه پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، بخشی از موضوع معامله، کالا/خدمت ) از طرف خریدار( برگشت داده
شود، فروشنده نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی برگشتی اقدام می نماید. صورتحساب برگشت از فروش،
جهت صورتحساب های اصلی و اصلاحی قابل صدور می باشد.
شایان ذکر است در شرایطی که برای صورتحساب الکترونیکی اصلی، صورتحساب برگشت از فروش صادر شود،
شاره منحر بفرد مالیاتی صورتحساب اصلی را باید در صورتحساب برگشت از فروش به عنوان شاره صورتحساب
مرجع ثبت نماید. اگر برای این صورتحساب) برگشت از فروش(، مجددا صورتحساب برگشت از فروش جدیدی صادر
شود، از شاره آن به عنوان شاره منحر بفرد مالیاتی مرجع در صورتحساب الکترونیکی جدید اسفاده خواهد شد.
هر شاره مالیاتی مرجع تنها یک بار استفاده می شود.
جزئیات موضوع و اقام صورتحساب ، مشخصات و ضوابط اعتبارسنجی هر قلم اطلاعاتی در سند دستورالعمل صدور
صورتحساب الکترونیکی به نشانی Intamedia.ir ، بخش پایان ههای فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها
دستورالعملها و نرم افزارهای مرتبط، در دسرس می باشد

مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1400 از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور
صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مودیان خواهند بود، به استحضار می رساند جهت صدور و ارسال
صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان ، ضروری است مراحل کلی ذیل توسط مودیان انجام پذیرد:
1. ثبت نام در نظام مالیاتی از طریق ورود به نشانی my.tax.gov.ir
2. تهیه پایانه فروشگاهی جهت صدور صورتحساب و در صورت وجود، انجام اصلاحات مورد نیاز حسب ضوابط
اعلامی سازمان
3. اخذ گواهی امضاء الکترونیکی از مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی فعال که فهرست و مشخصات آنها در
نشانی rca.gov.ir موجود می باشد.
4. ورود به کارپوشه و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی از طریق ورود به نشانی tp.tax.gov.ir
این مرحله شامل: ورود به کارپوشه، انتخاب پرونده، انتخاب بخش عضویت )حسب مفاد اطلاعیه شاره 1( و تکمیل
اطلاعات، انتخاب روش ارسال اطلاعات، بارگذاری گواهی امضاء الکترونیک و دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی
می باشد.
5. پیکربندی و ثبت مشخصات در پایانه فروشگاهی مطابق استاندارهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور
بارگذاری شده در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir
6. اخذ شناسه کالا / خدمت جهت صدور صورتحساب الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت )راهنای دریافت
شناسه کالا و خدمات در درگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی intamedia.ir قرار داده شده است. ( ) حسب
مفاد اطلاعیه شاره 4(
7. دریافت فهرست شناسه کالا / خدمات تخصیص داده شده به همراه نرخ/مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده از
سامانه دریافت شناسه کالا/خدمات به نشانی stuffid.tax.gov.ir
در حال حاضر در سامانه مذکور فهرست شناسه کالا/خدمات عمومی موجود می باشد. مودیان می توانند تا زمان
اخذ شناسه کالا/خدمات اختصاصی، از شناسه کالا/خدمات عمومی موجود در سامانه مذکور بهره برداری نمایند.
8. صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق پایانه فروشگاهی حسب ضوابط اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور )
اسناد مرتبط در درگاه سازمان به نشانی intamedia.ir بارگذاری گردیده است.( )حسب مفاد اطلاعیه های شاره 2،
5 ، 6 و 7(
9. ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان
انجام عملیات ارسال به روشهای متعدد، حسب انتخاب مودیان در زمان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی قابل
انجام می باشد. ) موضوع اطلاعیه شاره 3(
جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی و هم چنین
راهنای بخش کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان و سایر اسناد مرتبط با صدور و ارسال صورتحساب به نشانی
intamedia.ir ، بخش پایانه ¬های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای
مرتبط، در دسرس می باشد

مراحل کلی واکنش به صورتحساب
نظر به آنکه سایر اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب
سال 1400 از تاریخ 01 / 01 / 1402 مکلف به رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و صدور
صورتحساب الکترونیکی خواهند بود، به استحضار می رساند برای ارسال و ثبت نهایی صورتحساب الکترونیکی در
سامانه مودیان ، مراحل کلی ذیل در کارپوشه صورت می پذیرد:
صورتحساب ارسالی به سامانه مودیان مورد اعتبارسنجی قرار خواهد گرفت. در صورت تایید کلیه ضوابط و شاخص
ها، صورتحساب توسط سامانه مودیان تایید و دریافت خواهد گردید.
با توجه به اینکه صادر کننده صورتحساب )فروشنده( مشخص می باشد، یک نسخه از صورتحساب به عنوان
صورتحساب فروش در کارپوشه فروشنده بارگذاری خواهد گردید.
در صورتیکه خریدار مرف کننده نهایی نباشد و بر اساس شاره اقتصادی درج شده در صورتحساب ) برای اشخاص
حقوقی شناسه ملی و برای صاحبان مشاغل شاره اقتصادی( عضو سامانه مودیان باشد، یک نسخه از صورتحساب
در کارپوشه خریدار بارگذاری خواهد گردید.
از تاریخ بارگذاری صورتحساب در کارپوشه خریدار، خریدار به مدت سی روز می تواند نسبت به صورتحساب واکنش
انجام دهد. امکان تایید یا رد صورتحساب، به همراه ذکر دلیل رد صورتحساب در کارپوشه برای خریدار فراهم شده
است.
در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب خرید تا موعد مقرر )سی روز از تاریخ درج در کارپوشه(، صورتحساب
به صورت سیستمی تایید خواهد شد.
متعاقب واکنش خریدار به صورتحساب، مراتب در کارپوشه فروشنده قابل مشاهده می باشد.
جزئیات ضوابط صدور صورتحساب الکترونیکی در سند دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی به نشانی
Intamedia.ir ، بخش پایانه ¬های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها دستورالعمل ها و نرم افزارهای
مرتبط، در دسرس می باشد.

مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های
فروشگاهی و سامانه مودیان از 01 / 01 / 1402
موضوع: مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت
ارسال مستقیم به سامانه مودیان
در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین اجرای قانون مذکور می توانند با انجام
تغییراتی برح ذیل در سامانه های صدور صورتحساب خود) سیستم های حسابداری( امکان ارسال مستقیم
اطلاعات صورتحساب الکترونیکی را به سامانه مودیان فراهم نمایند:
-1 مراجعه به نشانی Intamedia.ir بخش پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، بخش آیین نامه ها و دستورالعمل
ها و نرم افزارهای مرتبط و مطالعه اسناد ذیل:
الف( سند ویژگی ها و مشخصات پایانه فروشگاهی – حافظه مالیاتی
ب( دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی
ج( دستورالعمل فنی نحوه اتصال به سامانه مودیان
د( قالب شناسه یکتای حافظه مالیاتی و شماره مالیاتی منحصر بفرد
-2 اضافه نمودن ضوابط اعلامی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی حسب اسناد مذکور، در سامانه های صدور
صورتحساب خود ) انجام اینکار توسط برنامه نویسان هر شرکت و در صورت عدم وجود، توسط شرکت تولید کننده
نرم افزار حسابداری امکان پذیر می باشد(. از جمله ضوابط اعلامی : تولید شاره مالیاتی منحر بفرد برای هر
صورتحساب طبق مشخصات اعام شده در سند، اضافه نمودن اقام اطلاعاتی اختیاری و اجباری صورتحساب حسب
الگوهای صورتحساب مشخص شده در سند و …. می باشد
3 -جهت ارسال صورتحساب به صورت مستقیم به سامانه مودیان ضرورت دارد ابتدا سند ” دستورالعمل فنی نحوه
اتصال به سامانه مودیان” مطالعه شود و متعاقب آن ضوابط اعام شده در سامانه صدور صورتحساب مودی اعال
گردد. این کار از طریق برنامه نویسی در سامانه حسابداری امکان پذیر می باشد.