رضا مراد صحرایی از مجلس رای اعتماد گرفت

رضا مراد صحرایی از مجلس رای اعتماد گرفت

رضا مراد صحرایی از مجلس رای اعتماد گرفت

رضا مراد صحرایی از مجلس رای اعتماد گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رضا مراد صحرایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش اعتماد کردند.