پیمان جبلی: متاسفانه تا اطلاع ثانوی منبع جبران هزینه های رسانه ملی، پخش آگهی بازرگانی است

پیمان جبلی: متاسفانه تا اطلاع ثانوی منبع جبران هزینه های رسانه ملی، پخش آگهی بازرگانی است

پیمان جبلی: متاسفانه تا اطلاع ثانوی منبع جبران هزینه های رسانه ملی، پخش آگهی بازرگانی است

پیمان جبلی: متاسفانه تا اطلاع ثانوی همچنان منبع جبران هزینه‌های رسانه ملی، پخش آگهی بازرگانی است.
رئیس سازمان صدا و سیما:

کاش پول داشتیم و نیاز به پیام های بازرگانی نداشتیم.