نگاهی بر بخش خصوصی در لایحه برنامه هفتم

نگاهی بر بخش خصوصی در لایحه برنامه هفتم

نگاهی بر بخش خصوصی در لایحه برنامه هفتم

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در قالب یک گزارش منتشر کرد

نگاهی به بندهای ناظر بر بخش خصوصی در لایحه برنامه هفتم

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی، برنامه هفتم توسعه را از چهار جنبه «مقایسه اهداف و عملکرد شاخص‌های برنامه ششم و هفتم توسعه»، «دلایل عدم تحقق احکام برنامه ششم توسعه»، «بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی» و «بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها» مورد بررسی قرار داده است.

در این گزارش، بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد اشاره قرار گرفته که شامل 61 بند در مواد پیشنهاد شده در این لایحه است.

بیشتر بخوانید و متن کامل گزارش را دریافت کنید:

https://news.tccim.ir/story?nid=76281