قیمت مسکن در تهران طی 17 سال 52 برابر شده است

قیمت مسکن در تهران طی 17 سال 52 برابر شده است

قیمت مسکن در تهران طی 17 سال 52 برابر شده است

پیرهادی عضو هیات رییسه مجلس:
شاخص اجاره بها در تهران دو برابر نرخ مصوب است/ تهرانی‌ها ۴۶ تا ۵۵درصدافزایش ‌نرخ‌اجاره‌بها داشتند /قیمت مسکن در تهران طی ۱۷ سال ۵۲ برابر شده است.

محسن‌پیرهادی،عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در بازه فرودین ماه ۱۳۸۴ تا فروردین ماه ۱۴۰۱در تهران حدود ۵۲ برابر شده است گفت : طی این ۱۷ سال مسکن به یکی از محبوبترین داراییهای مردم کشور بدل شده است چرا که برغم سرکوب نرخ تورم در دیگر بازارهای از طریق واردات در بازار مسکن دولتها امکان سرکوب قیمت آن را از طریق واردات نداشته اند و دیگر قوانین تنظیمی و کنترلی این حوزه ازجمله قوانین مالیاتی هم کارآمد و موثر نبوده اند.

به گفته پیرهادی، آمار بانک مرکزي حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجار ي در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد بوده است.

شواهد میدانی نشان می دهد درسه ماهه چهارم سال گذشته شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.