آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری

آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری

آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری

آزادسازی اسناد در رهن خودروهای سواری

شورای رقابت به خودروسازان دستور داد که اسناد در رهن مشتریان را در کمترین زمان ممکن آزاد نمایند.

در راستای مفاد مصوبه 571 شورای رقابت مورخ 1402/03/02 مبنی بر حذف بند 7 ماده 4 دستورالعمل 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11، با توجه به مننتفی شدن موضوع، خودروسازان مکلفند اسناد خودروهایی را که بر اساس مصوبات گذشته شورای رقابت در رهن هستند را آزاد نمایند.