«نجات بازنده ها»

«نجات بازنده ها»

«نجات بازنده ها»

شماره جدید «بازار پول» با عنوان «نجات بازنده ها» منتشر شد.

«بازار پول» با عنوان «نجات بازنده ها» منتشر شد. این نشریه اقتصادی در شماره جدید، ضمن پرداختن به مهم ترین مسئله مهم روز اقتصاد ایران به بازار مسکن و وضعیت طیف اجاره نشین پرداخته است.