برنامه هفتم چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ترسیم کرده است؟

برنامه هفتم چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ترسیم کرده است؟

برنامه هفتم چه چشم‌اندازی برای اقتصاد ترسیم کرده است؟

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران دومین نشست رسمی خود را دیروز صبح سه‌شنبه ۲۳ خرداد ماه از ساعت ۷:۰۰ صبح آغاز کردند. این نشست دو دستورجلسه در مورد تعیین تعداد و عناوین کمیسیون‌های تخصصی و پرداختن به مساله قطعی برق صنایع داشت که با توجه به طولانی شدن دستورجلسه اول، فرصتی برای پرداختن به دستورجلسه دوم نماند و این مساله به نشست بعدی موکول شد.

هم‌چنین نمایندگان بخش خصوصی بعد از بحث و بررسی در مورد ترکیب کمیسیون‌های تخصصی اتاق، با بیان نظرات و پیشنهادات خود برای ایجاد تغییرات در ساختار گذشته و تصویب ادامه کار هشت کمیسیون از کمیسیون‌های قبلی، تعیین‌تکلیف نهایی عناوین و افزودن کمیسیون‌های جدید با در نظر گرفتن نظرات اعلام شده را به هیات رئیسه اتاق واگذار کردند. به این ترتیب تعداد و عنوان کمیسیون‌ها توسط هیات رئیسه نهایی می‌شود تا در نشست بعدی اعلام و به رأی هیات نمایندگان گذاشته شود.