ارتقاء آگاهی‌ شهروندان در شناسایی تخلفات مالیاتی

ارتقاء آگاهی‌ شهروندان در شناسایی تخلفات مالیاتی

ارتقاء آگاهی‌ شهروندان در شناسایی تخلفات مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی فارس معتقد است افراد حقیقی و حقوقی که بیشترین میزان درآمد را دارند، مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند.