حقوق معلمان به‌ اندازه کارمندان دولت نیست

حقوق معلمان به‌ اندازه کارمندان دولت نیست

حقوق معلمان به‌ اندازه کارمندان دولت نیست

وزیر آموزش و پرورش رضامراد صحرایی:

دریافتی معلمان به‌اندازه کارمندان دیگر ادارات نیست و آنان به‌جز حقوق مزایایی مشابه دیگر نهادها ندارند.

اگر معلمان اوضاع خوبی نداشته باشند اوضاع آموزش‌وپرورش هم مناسب نیست و اگر اوضاع این وزارت خوب نباشد وضعیت کشور هم خوب نیست.