کلاس های مختلف خودرو چگونه شناسايی مي شوند؟

کلاس های مختلف خودرو چگونه شناسايی مي شوند؟

کلاس های مختلف خودرو چگونه شناسايی مي شوند؟

کلاس های مختلف خودرو چگونه شناسايی مي شوند؟

محصولات توليدی ايران خودرو به وسيله يک کد 5 رقمی شناسايی می شوند. 3 رقم سمت چپ، کد خودرو و 2 رقم سمت راست، کلاس خودرو است.
به طور مثال، محصول پژو 207i اتوماتيك 6 سرعته با موتور TU5 پلاس دارای کد خودرو 606 است که کلاس های مختلف مانند 01 است. برای شناسايی اين محصول از کد كلاس 60601-60603-60605-60607 استفاده می شود.