فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل

فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل

فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل

ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو؛ فقط یک قدم تا ورشکستگی کامل

طبق آنچه در صورت‌های مالی خودروسازان (منتهی به 19 اسفند) آمده، آنها در مجموع چیزی حدود 130 هزار میلیارد تومان زیان انباشته را به ثبت رسانده‌اند.

این رقم البته تنها به سه شرکت مادر (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) مربوط می‌شود و اگر زیان‌های تلفیقی مربوط به کل گروه را در نظر بگیریم، رقم آن بسیار بالاتر خواهد بود.

خودروسازان همچنین چیزی حدود 244هزار میلیارد تومان بدهی نیز دارند که تنها متعلق به شرکت‌های مادر است.

در بین خودروسازان، ایران‌خودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی حدود ۷۵هزار میلیارد تومان است.

در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته ایران‌خودرو حدود 74درصد رشد را نشان می‌دهد.

در مقایسه با سال 1400، زیان انباشته ایران‌خودرو حدود 74درصد رشد را نشان می‌دهد.

سرمایه ثبت‌شده ایران‌خودرویی‌ها در بورس، کمی بیش از 30هزار میلیارد تومان است، بنابراین زیان انباشته آنها از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده است. از همین رو ایران‌خودرو در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است.