شرایط جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها

شرایط جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها

شرایط جدید اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها

پرداخت جرائم رانندگی هم اضافه شد.

بانک مرکزی:
رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم پراخت جرائم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهمترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری برشمرد.