بنای دولت تعطیلی پنجشنبه است

بنای دولت تعطیلی پنجشنبه است

بنای دولت تعطیلی پنجشنبه است

لطیفی، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه هنوز تصمیمی درباره تغییر تعطیلی پنجشنبه نگرفته است، گفت: بنای ما این است که تعطیلی روز پنجشنبه باشد و تصمیمی برای تغییر نداریم