هنر سیاستگذار

هنر سیاستگذار

هنر سیاستگذار

میلتون فریدمن :

«هنر سیاستگذار ایجاد فضایی است که در آن منفعت افراد نادرست در انجام کار درست باشد. در غیر این صورت حتی افراد خوب هم کار درست را انجام نخواهند داد» و به نظر می‌رسد یکی از دشواری‌های زندگی در ایران این است که حتی اگر بخواهی نمی‌توانی بدون قانون‌شکنی زندگی کنی.