ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ثبت شرکت سهامی

ازشرکت هایی که در ماده 20قانون تجارت به آن اشاره شده شرکت سهامی است که به 2 نوع سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می شود.

 

شباهت ها و تفاوت های شرکت های سهامی:

از لحاظ شباهت:

1)شرکت سهامی یک شرکت بازرگانی است حتی اگر موضوع آن بازرگانی نباشد.

امور بازرگانی به هر گونه فعالیتی که در جریان مبادله انواع کالا و خدمات از مرحله تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده صورت میگیرد. (هرنوع تولید و خدمات=امور بازرگانی)

2)در شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت ذکر شود.

3)تعداد شرکا نباید کمتر از 3 نفر باشد.

4)مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

مبلغ اسمی مبلغی است که در اساسنامه برای هر سهم تعیین شده و این مبلغ روی ورقه سهم قید می شود.

اوراق سهام سندی قابل معامله است که به دوصورت اوراق سهام با نام و اوراق سهام بی نام می باشد.

اوراق سهام با نام. در سند اوراق سهام حتما باید نام شخص ذکر شود و در دفتر سهام شرکت لحاظ شود و در صورت انتقال حسابداری شرکت این روند انتقال را باید در دفتر ثبت سهام قید کرده و شخص انتقال دهنده یا موکل باید دفتر شرکت را امضا نماید.اوراق سهام با نام را میتوان با یک بار انتشار در روزنامه کثیرالانتشار به سهام بی نام تبدیل کرد.

اوراق سهام بی نام. حسابداری شرکت در سند آن نام شخص دربردارنده سهام را قید نمی کند و سند آن به صورت حامل و دارنده آن مالک محسوب می شود. اوراق سهام بی نام را میتوان به اوراق سهام با نام تبدیل کرد که باید سه نوبت و هریک به فاصله 5روز در روزنامه کثیرالانتشار درج شود.

5)هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشدباید عین آن را یا مدارک مالکیت را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی باز شده است ارائه دهند و گواهی بانک را به همراه اظهارنامه به ثبت شرکت ها تحویل دهند.(مثال: اگر سرمایه شرکت زمین باشد مدارک مربوط به آن زمین تحویل بانک داده خواهد شد).

 

از لحاظ تفاوت:

1) شرکت سهامی خاص . این شرکت حداقل از 3شریک تشکیل می شود و ویژگی بارزش این است که صاحبان سرمایه که به سهامدار تعبیر می شوند دارای اوراق سهام هستند نه اینکه مانند شرکت با مسئولیت محدود سهم الشرکه داشته باشند. در این نوع شرکت سهام سهامداران سرمایه را تشکیل می دهند و هر شریک مالک تعدادی از این سهام است(مثال:اگر شرکتی از 3سهامدار تشکیل شود و سرمایه شرکت بالغ بر 900میلیون ریال باشد و هریک 3/1این مبلغ را به شرکت آورده باشند  هر شریک 300 سهم دارد که می تواند تعدادی از آن ها را به کسانی که می خواهند منتقل کند این انتقال ازاد است و یکی از ویژگی های عمده شرکت سهامی خاص است). در شرکت سهامی خاص شرکای اولیه نمیتوانند سرمایه شرکت را از طریق عموم مردم تامین کنند و آورندگان سرمایه فقط خود موسسان هستند.

شرکت سهامی عام . در این شرکت تعداد سهامداران باید لااقل 5نفر باشند. موسسان می توانند برای تشکیل سرمایه شرکت با انتشار اوراق پذیره نویسی اشخاص ثالث را در تامین سرمایه سهیم کنند.( تامین سرمایه از طریق عموم مردم).

 

2) سرمایه شرکت سهامی عام در موقع تاسیس از 5میلیون ریال و سرمایه شرکت سهامی خاص از 1 میلیون ریال نباید کمتر باشد.

3) در موقع تاسیس سرمایه شرکت سهامی عام موسسین باید اقلا 20 درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و حداقل 35درصد به حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس سپرده شود و مابقی از طریق فروش سهام به عموم مردم تامین شود.

در شرکت سهامی خاص سرمایه شرکت باید تماما تعهد شود و 35درصد از آن به حسابی به نام شرکت سپرده شود.