به نرخ برابری دلار و درهم امارات دقت فرمایید!

به نرخ برابری دلار و درهم امارات دقت فرمایید!

به نرخ برابری دلار و درهم امارات دقت فرمایید!

به نرخ برابری دلار و درهم امارات دقت فرمایید!

دهه ها ثبات! علت؟ سرکوب ارزی؟
خیر!

کافیست به تورم در امارات و امریکا نگاهی بی افکندیم!

اقتصادی که رشد اقتصادی دارد
سیاست پولی درست درمان دارد
مغالطه صادرات به هر قیمت ندارد

مغالطه تولید هر چیزی ندارد

اقتصاد اولویتش است حتما توانایی حفظ ارزش پول خود را دارد!