پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تعریف شرکت های پذیرفته شده در بورس

پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تعریف شرکت های پذیرفته شده در بورس

پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تعریف شرکت های پذیرفته شده در بورس

پرسش و پاسخ کمیته فنی سازمان حسابرسی در خصوص تعریف شرکت های پذیرفته شده در بورس طبق بند ۵ استاندارد حسابرسی

 

 

پاسخ به پرسشهای فنی

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

 

پرسش

شرکت های پذیرفته شده در بورس که در بند ۵ استاندارد حسابرسی ۷۰۱ اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل به آن اشاره شده در برگیرنده چه شرکت هایی است؟

 

پاسخ :

شرکت های پذیرفته شده در بورس که در بند ۵ استاندارد حسابرسی ۷۰۱ به آن اشاره شده، دربرگیرنده شرکت های زیر است:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران اعم از بازار اول(تابلو اصلی و فرعی) و بازار دوم.

۲- شرکت های پذیرفته شده در فرابورس ایران اعم از بازار اول و بازار دوم شامل شرکت های سایز کوچک و متوسط(SME).