طرح آزمایشی تخصیص سهمیه سوخت به کارت بانکی

طرح آزمایشی تخصیص سهمیه سوخت به کارت بانکی

طرح آزمایشی تخصیص سهمیه سوخت به کارت بانکی

طرح آزمایشی تخصیص سهمیه سوخت به کارت بانکی از پایان تیرماه آغاز می‌شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت: در دریافت داده‌های مورد نیاز از برخی دستگاه‌های اجرایی برای موفقیت در این طرح، موانعی وجود دارد.