جداسازی حساب‏ های شخصی و تجاری درمرکز توجه رسانه‏ ها

جداسازی حساب‏ های شخصی و تجاری درمرکز توجه رسانه‏ ها

جداسازی حساب‏ های شخصی و تجاری درمرکز توجه رسانه‏ ها

مالیات ‌ستانی عادلانه و تمکین به قانون؛ گفتمان اصلی دولت سیزدهم، رویکرد نظام مالیاتی، برقراری عدالت مالیاتی است،ایجاد شفافیت مالی، مانع از فرار مالیاتی

اقدامات و رویکردهای تحولی سازمان امور مالیاتی کشور مبتنی بر مالیات ستانی عادلانه بویژه با اتکا بر داده های متقن، شناسایی مودیان جدید، بستن گلوگاه ‏های فرار مالیاتی و نظایر آن، امیدواری ها نسبت به افزایش منابع درآمدی پایدار برای افزایش خدمت رسانی دولت به مردم و ارتقای عدالت مالیاتی را افزایش داده است.