آیا آزادی اقتصادی فقیران را فقیرتر می کند؟

آیا آزادی اقتصادی فقیران را فقیرتر می کند؟

آیا آزادی اقتصادی فقیران را فقیرتر می کند؟

آیا آزادی اقتصادی فقیران را فقیرتر می کند؟

 

نمودار بالا، درآمد دهک پایین جامعه در کشورهای آزاد، نسبتا آزاد، نسبتا بسته و بسته را نشان می دهد.

هر چه یک اقتصاد آزادتر باشد، پایین‌ترین دهک هم درآمد بیشتری به دست می آورند.