مراکز اسقاط مکلف به پرداخت ارزش لاشه خودرو به مالکان شدند

مراکز اسقاط مکلف به پرداخت ارزش لاشه خودرو به مالکان شدند

مراکز اسقاط مکلف به پرداخت ارزش لاشه خودرو به مالکان شدند

مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مراکز اسقاط مکلف هستند ارزش لاشه خودرو فرسوده را به مالکان پرداخت کنند.