چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند

چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند

چک‌های قدیمی فقط در بانک خودشان پذیرفته می‌شوند

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی: از ابتدای مهرماه سال جاری، چک‌های قدیمی فقط در شعب بانک صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند.