مخالفت با تغییر سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

مخالفت با تغییر سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

مخالفت با تغییر سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:
این کمیسیون در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم با بندهایی از این لایحه که در آن سقفی برای سن بازنشستگی تعیین شده بود، مخالفت کرد.

در بند «خ» ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن بازنشستگی برای زنان ۵۳ و برای مردان ۵۶ تعیین شده بود که کمیسیون این اعداد را حذف کرد.

این بدان معنا بود که اگر خانمی ۳۰ سال سابقه کار داشت اما به سن ۵۳ سال نرسیده بود نمی‌توانست بازنشسته شود.