صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مشروط شد

صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مشروط شد

صدور بیمه‌نامه شخص ثالث مشروط شد

قائم مقام بیمه مرکزی:
بر اساس قانون بودجه 1402 بیمه مرکزی مکلف است از 17 تیرماه، هنگام صدور بیمه‌نامه‌های شخص ثالث تصفیه حساب آزادراهی را از فرد اخذ کند