سهم بخش های مختلف از اقتصاد ایران

سهم بخش های مختلف از اقتصاد ایران

سهم بخش های مختلف از اقتصاد ایران

سهم بخش های مختلف از اقتصاد ایران

 

از میان بخش‌های اقتصادی، بخش «خدمات» بیشترین سهم از کیک اقتصاد را به خود اختصاص داده است. در مقابل، بخش «کشاورزی» کمترین سهم از بخش حقیقی اقتصاد را دارد و کمترین رشد اقتصادی سالانه میان بخش‌های اقتصادی نیز مربوط به همین گروه است.