تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

تمدید مهلت بخشودگی جرایم مالیاتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل

تاریخ: 1402/04/12

بسمه تعالی

ادارات کل امور مالیاتی

نظر به درخواستهای متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی که در حال آماده سازی شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی می باشند،پیرو نامه شماره200/11842/د مورخ 1402/2/27 در خصوص تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی،بدین وسیله عبارت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری در بند (2) نامه مذکور به حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1402 اصلاح می گردد.