چهارکشور مقصد جدید و رسمی ایرانی‌ها برای کار

چهارکشور مقصد جدید و رسمی ایرانی‌ها برای کار

چهارکشور مقصد جدید و رسمی ایرانی‌ها برای کار

مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار:

اقدامات اساسی با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط در جهت حضور موثر و ضابطه مند در بازار کار بین‌الملل در دست اجرا است که دراین راستا مقدمات همکاری‌های مشترک با کشورهای قطر، ارمنستان، عراق و عمان فراهم گردیده و موجبات امضای صورتجلسه پنجمین نشست کمیته مشترک اعزام نیروی کار ایرانی به قطر در جهت تسهیل صدور ویزای کار برای نیروی کار مازاد ایرانی به‌وجود آمد.