این آمار سه مرتبه راستی آزمایی شده

این آمار سه مرتبه راستی آزمایی شده

این آمار سه مرتبه راستی آزمایی شده

ادعای وزیر کار: سال گذشته یک میلیون و ۳۶۰ هزار اشتغال خالص ایجاد کردیم

سیدصولت مرتضوی:

پارسال یک میلیون و ۳۶۰ هزار اشتغال خالص در سامانه رصد اشتغال در کشور ثبت شده که سه مرتبه راستی آزمایی شده است، این راستی آزمایی درسه مرحله پیامکی، تلفنی و میدانی بوده که ۷۸ درصد صحت سنجی در نظارت میدانی انجام گرفته است.