عربستان منکر حقوق ایران در میدان نفتی آرش شد

عربستان منکر حقوق ایران در میدان نفتی آرش شد

عربستان منکر حقوق ایران در میدان نفتی آرش شد

وزارت خارجه عربستان طی بیانیه‌ای مدعی شد مالکیت منابع طبیعی در منطقه دریایی تقسیم شده و ازجمله آن میدان الدره (آرش) به‌طور کامل تنها در مالکیت مشترک میان پادشاهی عربی سعودی و کشور کویت است.