خبرمهم :تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار)

خبرمهم :تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار)

خبرمهم :تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار)

مخاطبان:مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع:تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال ۱۴۰۲

نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول (فصل بهار) سال ۱۴۰۲ ،مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ و مصادف با روز پنجشنبه می باشد، به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان ،بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

1-ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره اول فصل بهار سال ١٤٠۲ را تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱٤٠٢/٠٤/٢٦ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

2-به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان ، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهار نامه تا تاریخ تعیین شده می باشند.