فوت 711 کارگر در سال 1401 بر اثر حادثه کار

فوت 711 کارگر در سال 1401 بر اثر حادثه کار

فوت 711 کارگر در سال 1401 بر اثر حادثه کار

رعیتی‌فر معاون روابط کار وزارت کار گفت: حوادث ناشی از کار در کشور ما امار قابل ملاحظه ای دارد. نسبت به سال قبل ۱۳ تا ۱۴ درصد حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کرده است. سال گذشته‌ ۷۱۱ نفر از کارگران مشمول قانون کار در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده اند.