مالیات خانه‌های لوکس کم‌تر از قیمت یک خانه!

مالیات خانه‌های لوکس کم‌تر از قیمت یک خانه!

مالیات خانه‌های لوکس کم‌تر از قیمت یک خانه!

طبق بررسی‌ها، میزان درآمد دولت از محل خانه‌های لوکس طی سه ماه اول سال جاری فقط پنج میلیارد تومان و میزان درآمد دولت از محل خودروهای لوکس در بازه زمانی مذکور ۴۹۳ میلیارد تومان بوده است.