جمع آوری کارت سوخت جایگاه‌داران امکان پذیر نیست

جمع آوری کارت سوخت جایگاه‌داران امکان پذیر نیست

جمع آوری کارت سوخت جایگاه‌داران امکان پذیر نیست

علی اکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران:

جمع آوری کارت و اینکه جایگاهی در واقع کارت اضطراری یا کارت جایگاه نداشته باشد، چنین چیزی امکان ندارد و ما برای شرایط اضطرار که کسی کارت شخصی همراهش نیست یا اینکه کارت شخصی گم شده و یا مشکلی برای کارتش حادث شده باشد مجبوریم و موظفیم که کارت به تعداد مناسب در جایگاه قرار بدهیم که مردم کارشان را انجام بدهند.