نرخ بیکاری به 8.2 درصد کاهش یافت

نرخ بیکاری به 8.2 درصد کاهش یافت

نرخ بیکاری به 8.2 درصد کاهش یافت

مرکز آمار اعلام کرد در بهار 1402، نرخ بیکاری جمعیت 15 ساله و بیشتر 8.2 درصد و نرخ مشارکت اقتصادی 41.2 درصد بوده است.