آمار وزیر کار از کاهش بیکاری در استانها

آمار وزیر کار از کاهش بیکاری در استانها

آمار وزیر کار از کاهش بیکاری در استانها

سید صولت مرتضوی در « آئین رونمایی از سامانه جست و جوی شغل با هدف کاهش هزینه های جست وجوی شغلی»:

نرخ بیکاری 24 استان کاهشی بوده است که می توان گفت برنامه ها به هدف اصابت کرده است

سامانه جستجوی شغل پیوند دهنده آسان کارگر و کارفرماست.

ما باید به فصل و هفته و در آینده به روز بتوانیم نرخ بیکاری را اعلام کنیم.

بالغ بر 720 هزار فرصت شغلی در بازه زمانی یکساله از تابستان پارسال تا امسال ایجاد شده است.