تورم 120 درصد است، دولت می‌گوید 40 درصد!

تورم 120 درصد است، دولت می‌گوید 40 درصد!

تورم 120 درصد است، دولت می‌گوید 40 درصد!

غلامرضا نوری‌قزلجه: مسئولان مدام می‌گویند تورم 40 درصد است، این در حالی است که می‌بینیم تورم 120 درصد است، پس چطور می‌گویند تورم 40 درصد است.

واقعیت امر همان است که در عمل اتفاق می‌افتد و بازی کردن با این اعداد و رقم‌ها چیزی نیست که بر مردم پوشیده باشد، چراکه مردم هر روز خرید می‌کنند و روزانه این مسائل را می‌بینند.