قطر در شش ماه گذشته 500 ویزای کار برای ایرانیان صادر کرده

قطر در شش ماه گذشته 500 ویزای کار برای ایرانیان صادر کرده

قطر در شش ماه گذشته 500 ویزای کار برای ایرانیان صادر کرده

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار:

در شش ماه گذشته 500 روادید کار برای ایرانیان متقاضی کار در قطر صادر شده است و طی توافقی که با کشور قطر داشتیم تصمیم بر این شد تا ریل‌گذاری و چارچوب بندی اعزام نیروی کار به نحو شایسته صورت گیرد که در حال شکل گیری است.