پیشنهاد افزایش «سن بازنشستگی» زنان و مردان به 55 و 57 سال

پیشنهاد افزایش «سن بازنشستگی» زنان و مردان به 55 و 57 سال

پیشنهاد افزایش «سن بازنشستگی» زنان و مردان به 55 و 57 سال

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از تدوین سند راهبردی 4 ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامه‌های توسعه کشوری و پیشنهاد رسیدن سن بازنشستگی به 57 سال تا پایان برنامه هفتم خبر داد.