صدور‌ و تمدید بیمه نامه شخص ثالث از امروز مشروط شد

صدور‌ و تمدید بیمه نامه شخص ثالث از امروز مشروط شد

صدور‌ و تمدید بیمه نامه شخص ثالث از امروز مشروط شد

جهت توجه بازرگانان محترم

 

مدیرکل بهره‌برداری از آزادراه‌ها:

از امروز هفدهم تیرماه صدور بیمه نامه شخص ثالث خودرو منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی است.

متقاضیان می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای پرداخت یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به پرداخت بدهی و تسویه عوارض آزادراهی خود اقدام کنند.