شرایط جدید دریافت کارت سوخت وسایل نقلیه نوپلاک

شرایط جدید دریافت کارت سوخت وسایل نقلیه نوپلاک

شرایط جدید دریافت کارت سوخت وسایل نقلیه نوپلاک

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی:

مالکان وسایل نقلیه نوشماره جهت ثبت درخواست تولید کارت هوشمند سوخت به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه کنند.

مالکان وسایل نقلیه نوپلاک که کارت هوشمند سوخت خود را دریافت نکرده‌اند، لازم است برای بررسی وضع کارت هوشمند سوخت خود به دفاتر پلیس + ۱۰ مراجعه و در صورت نیاز درخواست خود را ثبت کنند.