افزایش قیمت بنزین کذب است

افزایش قیمت بنزین کذب است

افزایش قیمت بنزین کذب است

قیمت سوخت در سال جاری هیچ تغییری نمی‌کند

نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تکذیب شایعه سه نرخی شدن قیمت بنزین گفت:

خبر سه نرخی شدن قیمت بنزین از اساس کذب است و نه دولت برنامه‌ای برای این مهم دارد و نه مجلس.

افزایش نرخ در قانون بودجه نیامده است و نرخ بنزین در سال جاری هیچ تغییری نخواهد کرد.