پایانه ها و درگاه های پرداخت بابت حق الزحمه ها

پایانه ها و درگاه های پرداخت بابت حق الزحمه ها

پایانه ها و درگاه های پرداخت بابت حق الزحمه ها

✍️بخشنامه 25919
تاریخ : 1402/04/21

پایانه ها و درگاه های پرداخت بابت حق الزحمه دفاتر اقتصادی ،کارگزاری ها،نمایندگی های بیمه و…. جز درامد مودیان نمی باشد