صادقی نیارکی و جوانمردی نواب رئیس اتاق تهران شدند

صادقی نیارکی و جوانمردی نواب رئیس اتاق تهران شدند

صادقی نیارکی و جوانمردی نواب رئیس اتاق تهران شدند

صادقی نیارکی و جوانمردی نواب‌رئیس اتاق تهران شدند

مهدی صادقی نیارکی و شهاب جوانمردی به عنوان نایب‌رئیس اول و نایب‌رئیس دوم اتاق بازرگانی تهران انتخاب شدند.

با شمارش آرا حاضران، مهدی صادقی نیارکی با کسب ۲۹ رأی نایب‌رئیس اول و شهاب جوانمردی با کسب ۲۷ رأی نایب‌رئیس دوم شدند.

فریال مستوفی نیز در این انتخابات ۲۴ رأی کسب کرد.