تاثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بر نرخ بیمه

تاثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بر نرخ بیمه

تاثیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بر نرخ بیمه

سخنگوی بیمه مرکزی:
?افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها روی نرخ بیمه شخص ثالث بی تاثیر و روی نرخ بیمه بدنه تاثیرگذار است و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

?البته بیمه بدنه مانند بیمه شخص ثالث نرخ مشخص ندارد و قیمت‌ها متفاوت است.