محمداقامیری: صادرات دام زنده ممنوع است

محمداقامیری: صادرات دام زنده ممنوع است

محمداقامیری: صادرات دام زنده ممنوع است

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: صادرات دام زنده ممنوع است

محمد آقامیری: تا کنترل عرضه به ثبات نرسد صادرات دام زنده ممنوع است، خریدار مازاد دام زنده نیز شرکت پشتیبانی امور دام و معاونت بازرگانی است. باید سرعت کار دامپزشکی در ارائه دستورالعمل‌های بهداشتی دام افزایش یابد و به سازماندهی کشتارگاه‌ها نیز توجه ویژه شود.

اتحادیه‌ها بازوان توانمند وزارت جهاد کشاورزی هستند. اتحادیه‌ها باید به ما ثابت کنند که نفع مصرف کننده برای آن‌ها حائز اهمیت است.